ધીરુભાઈ સરવૈયા ના તદ્દન નવા ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્યનો તોપગોળો | ભાગ ૧ | નોનસ્ટોપ ગુજરાતી જોક્સ ૨૦૧૭ by RDC Gujarati   3 years ago

6,791,014 Просмотров

27,948 I like   5,721 I do not like

Dhirubhai Sarvaiya New Jokes 2017 - HASYANO TOPGOLO

Title:Hasyano Topgolo
Artist:Dhirubhai Sarvaiya
Script:Dildan Gadhvi,Kuldipsinh Gohil,Bhikhubhai Rajpara
Director:Dinesh Patel
Producer:Sanjay Patel
Music Label:Shri Ram Audio And Telefilms
------------------------------------------------------------------------------
Connect with us on :
------------------------------------------------------------------------------
✫ Subscribe : https://goo.gl/y6zgp4
✫ Dailymotion : https://goo.gl/BUiTts
✫ Facebook : https://goo.gl/rCngrH
✫ G+ : https://goo.gl/LSMnbA
✫ Twitter : https://goo.gl/cSN911

Comments to the video