TS: Lê Thẩm Dương -LTD Diễn Thuyết Với Nội Dung Từ Ý Định Đến Hành Động LTD Năm 2018 by Tuan Nguyen   1 year ago

10,361 Просмотров

53 I like   12 I do not like

TS: Lê Thẩm Dương - Với Nội Dung Từ Ý Định Đến Hành Động Với Sinh Viên
Diễn Giả Lê Thẩm Dương Với Hơn 6000 Sinh Viên Năm 2018
TS: Lê Thẩm Dương -LTD Diễn Thuyết Với Nội Dung Ý Định Và Hành Động LTD

Comments to the video