'ඇවිදින කනත්ත' - Most Ven Boralle Kovida Thero 4 Aug 2016 by greenbunting   3 years ago

28,384 Просмотров

262 I like   16 I do not like

බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 4 Aug 2016 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!!

Comments to the video