කායගතාසතිය - Most Ven. Udairiyagama Dhammajiwa Thero by Chanaka Tharanga Liyanage   1 year ago

9,096 Просмотров

133 I like   4 I do not like

කායගතාසති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින්වහන්සේ

සතිය පිළිබද විශිෂ්ට ලෙස පැහැදිලි කෙරෙන The Power Of Mindfulness ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය මෙතැනින්

http://www.mediafire.com/file/46zcr4fsrd164o9/The+Power+Of+Mindfulness.pdf
__________________

මෙම දේශනාව උපුටා ගන්නා ලද ප්‍රධාන දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව

http://damsara.org/dhamma-talks-in-sinhala/most-ven-u-dhammajiva-maha-thero/chappanaka-sutta/
__________________

අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින්වහන්සේගේ දේශනා අඩංගු ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය

https://archive.org/browse.php?field=subject&mediatype=audio&collection=nissaranavanayaarchive
__________________

සතිමත් බව පිළිබද වටිනා සාකච්ඡා රාශියක් පහතින්.

https://www.youtube.com/watch?v=TVCggPoNMeA&list=PLUODm3xy-X0Mp8M5Y3PcX_fSjACLKY4zG

Mindfulness

Comments to the video