අධික සීනි සහිත පලතුරු වර්ග 5ක් සහ සීනි නොමැති පලතුරු වර්ග 5ක් මෙන්න by Hela Rahas   10 months ago

92,373 Просмотров

619 I like   89 I do not like

අධික සීනි සහිත පලතුරු වර්ග 5ක් සහ සීනි නොමැති පලතුරු වර්ග 5ක් පලතුරු ආහාරයට ගැනීම ජනප්‍රිය ආහාර ප්‍රවනතාවයක් බොහෝ අය පලතුරු ආහාරයට ගන්නේ අතුරු පසක් ලෙසයි සැලඩ් වර්ග බීම වර්ග ස්නැක් වර්ග සදහාද පලතුරු භාවිත කරනවා පලතුරු වලින් අපට අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක කොටස් ලබා ගත හැකියි පුද්ගලයකුට දියවැඩියා රෝගය හැදුනු පසු පලතුරු ආහාරයට ගැනීම වඩාත් සැලකිලීමත් විය යුතුයි

Comments to the video