எப்படி பக்கோடா குழம்பு வைப்பது ? How to Cook Pakoda Kulambu in Tamil ? by ASK Jhansi   1 month ago

9,882 Просмотров

129 I like   31 I do not like

சுவையான பக்கோடா குழம்பு Website: http://www.askjhansi.com

Facebook Tamil:
http://www.facebook.com/ASKJhansi

Facebook English:
http://www.facebook.com/ASKJhansiEnglish

Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/1249373378441023/

Instagram:
http://www.instagram.com/ASKJhansi

Twitter:
http://www.twitter.com/ASKJhansi

----------------------------------------------------

Subscribe Our Channels:

ASK Jhansi:
http://www.youtube.com/ASKJhansi

ASK Jhansi English:
http://www.youtube.com/ASKJhansiEnglish

Jhansi Kutties:
http://www.youtube.com/JhansiKutties

Chanakiyan:
http://www.youtube.com/Chanakiyan

----------------------------------------------------

ASK Jhansi Homecare Products:
(available in all super markets all over Tamil Nadu)

Washing Powders:
------------------------
Bio Matic
Bubble Matic

Liquid Detergents:
------------------------
Fabric Wash Bio
Fabric Wash Acto

Cleaners:
------------------------
Floor Cleaner
Multi Cleaner
Toilet Cleaner
Bathroom Cleaner

For Shiny Utensils:
------------------------
Dishwash Gel

Laundry Care:
------------------------
Stiff N Shine
Liquid Blue

Disinfectants:
------------------------
Scented Phenyl
White Phenyl

Comments to the video