"ഡിഗ്രീ കഴിഞ്ഞട്ടു വേണ്ടേ എസ്.എസ്എല്‍.സി പാസാവാന്‍..!!" | Malayalam Stage Comedy by Malayalam Stage Shows   2 months ago

4,479 Просмотров

21 I like   2 I do not like

"ഡിഗ്രീ കഴിഞ്ഞട്ടു വേണ്ടേ എസ്.എസ്എല്‍.സി പാസാവാന്‍..!!" | Malayalam Stage Comedy

Comments to the video