දියවැඩියාව සමඟ සටන් කරන හොඳම ආහාර 15ක් - 15 Best Foods to Control Diabetes by Wishma Lokaya   7 months ago

358,012 Просмотров

3,412 I like   388 I do not like

Music - https://www.bensound.com/

Comments to the video