કશું પ્રાપ્ત કરવાની તરસ નહી હોય ત્યાં સુધી એનું મૂલ્ય | Aaj Ni Varta | Shailesh Sagpariya by Dealdil   5 months ago

739 Просмотров

28 I like   1 I do not like

Story Name : જ્યાં સુધી કશું પ્રાપ્ત કરવાની તરસ નહી હોય ત્યાં સુધી એનું મૂલ્ય નહી સમજાય.

Popular Gujarati Writer and Speaker Shailesh Sagpariya's Aaj Ni Varta.

Comments to the video