බබ්බු හදන දෙයියන්ට කිව්ව කතාව kotuwe Podi Hamudhuruwo by SKY Lanka   1 year ago

101,505 Просмотров

487 I like   93 I do not like

sri lanka,sinhala video,sri lanka video,sinhala bana,sri lanka bana,Aththaragama Paghghalankara thero,Kotuwe Podi Hamuduruwo,අත්තරගම ප්රඥාලංකාර හිමි,කොටුවෙ පොඩි හාමුදුරුවෝ,ada

Comments to the video