නින්දෙහි වැදගත්කම The importance of sleep by AtoZ Show   4 months ago

30 Просмотров

1 I like   0 I do not like

නින්ද ශරීරයට ඉතාම වැදගත් බව ඔබ දන්නවාද? අද අපි සොයා බලමු නින්දෙහි වැදගත්කම ගැන.

Sleep is a naturally recurring state of mind and body, characterized by altered consciousness, relatively inhibited sensory activity, inhibition of nearly all voluntary muscles, and reduced interactions with surroundings

AtoZ Show NETWORK
↪Get More Great Videos - Subscribe ➜ http://www.youtube.com/channel/UCC0p9T_sx0vDdHBFYGYDQng?sub_confirmation=1

↪Like Us on facebook ➜ https://web.facebook.com/AtoZShow.SL/

sleeping, sleep, the importance of sleep, the importance of sleep for students, science of sleep, sleeping tips, benefits of sleep, health benefits of sleeping, healthy tips, sleep and memory, benefit of a good night sleep

Comments to the video