Dấu ấn lịch sử Việt Nam | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

2,407 Просмотров

1 I like   3 I do not like

VTC | Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm. Đây là những dấu ấn về việc mở rộng đất nước trong thời kỳ phong kiến.

Comments to the video