ලක්ෂ ගාණක් වටින ලංකාවේ රාගම පැත්තේ ඉන්න කීකරු Bullmastiff සුනඛයා | Pet Talk by Pet Talk   1 year ago

347,875 Просмотров

4,212 I like   258 I do not like

ලක්ෂ ගාණක් වටින ලංකාවේ රාගම පැත්තේ ඉන්න කීකරු Bullmastiff සුනඛයා | Pet Talk

Facebook : www.facebook.com/pettalksl
Instagram : www.instagram.com/pettalksl
E-Mail : pettalksl@gmail.com

Comments to the video