ලක්ෂ ගාණක් වටින ලංකාවේ රාගම පැත්තේ ඉන්න කීකරු Bullmastiff සුනඛයා | Pet Talk by Pet Talk   10 months ago

292,143 Просмотров

3,607 I like   222 I do not like

ලක්ෂ ගාණක් වටින ලංකාවේ රාගම පැත්තේ ඉන්න කීකරු Bullmastiff සුනඛයා | Pet Talk

Facebook : www.facebook.com/pettalksl
Instagram : www.instagram.com/pettalksl
E-Mail : pettalksl@gmail.com

Comments to the video