Mẹ Cha Thì Nhớ Thương Mình, Mình Thì Đi Thương Nhớ Người Tình Xa Xôi by Tuan CD   1 year ago

1,515 Просмотров

19 I like   1 I do not like

New Release !!!

Mẹ Cha Thì Nhớ Thương Mình, Mình Thì Đi Thương Nhớ Người Tình Xa Xôi

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Comments to the video