ආප්ප පුජා කිරිමේ ගාථාව ගැන කියු අපුරු කතාව Borelle kovida himi by SKY Lanka   1 year ago

56,624 Просмотров

485 I like   58 I do not like

boralle kovida thero,boralle kovida thero bana 2018,sri lanka,sinhala video,sri lanka video,sinhala bana,sri lanka bana,ada,sinhala bana new,sinhala bana katha,sinhala bana desana,sri lanka bana video,පුජ්ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි,අති පූජණීය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන්වහන්සේ,ධර්ම දේශනය,bana

Comments to the video